Želite informativni izračun cene računovodskih storitev?

Aktualno

Aktualno

Obdavčitev z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

Od 1. januarja 2015 veljajo spremenjeni pogoji obdavčitve in sicer se priznajo 80% normirani odhodki. Obdavčitev s.p.-jev je tako v višini 4% od ustvarjenih prihodkov (in je dokončna), družbe pa bodo plačale 3,6% davek od ustvarjenih prihodkov.

Več o tem

Subvencije normirancev

Ponekod na Zavodih za zaposlovanje in AJPESu, pa tudi na Davčni upravi Republike Slovenije so dajali bodočim samozaposlenim napačno informacijo, da bodo morali prejeto subvencijo za samozaposlitev takoj pripoznati med prihodki. To ne drži. Prihodki se pripoznavajo skladno z računovodskimi pravili tudi pri tistih, ki davčno osnovo določajo z uporabo normiranih odhodkov in normirancem se prihodki od subvencije za samozaposlitev obdavčujejo po štiriindvajsetinah, če so prejete za dobo dveh let in je v pogodbi določilo o sorazmernem vračilu, v primeru, da bi podjetje prej prenehalo z delovanjem. Tako nalagajo Slovenski in Mednarodni računovodski standardi.  O tem je strokovno stališče zavzel tudi Odbor preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ki je objavljeno v reviji SIR*IUS 6/2013 iz novembra 2013. Tudi DURS je s svojim dopisom 4212-7276/2013 z dne 25.10.2013 potrdil razumevanje tega stališča.

Ideja o obdavčitvi ob prejemu subvencije bržkone izvira iz prejšnjega sistema obdavčitve normirancev, ki so bili obdavčeni po datumu prejema prihodka in ne glede na datum nastanka poslovnega dogodka.


Vodenje poslovnih knjig za kmečka gospodinjstva

S 1.1.2015 bodo morala kmečka gospodinjstva, kjer povprečni skupni dohodki članov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v letih 2012 in 2013 presegajo prag 7.500 evrov dohodka, davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljati na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov vsaj pet let. To pomeni da bodo morala voditi neke evidence…

V osmih dneh od priglasitve je treba pripraviti tudi oceno obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti.

Kmetje, ki so v letu 2014 prvič vodili poslovne knjige bodo morali do konca marca 2015 sestaviti davčni obračun davka od dohodkov iz dejavnosti.

Več o tem


Vlaganja v osnovna sredstva pri podjetnikih posameznikih

Samostojni podjetniki posamezniki lahko pod določenimi pogoji med davčno priznane odhodke evidentirajo tudi zneske, namenjene vzdrževanju sredstev, ki jih imajo v lasti, a jih ne izkazujejo v svojih poslovnih knjigah…


"Plačilo" sponzoriranja v blagu ali z nasprotnimi storitvami

Kadar društvo pridobi sponzorja, ki v zameno za storitve sponzoriranja ponuja sredstvo v last ali uporabo gre za dvostransko opravljen posel, ki ga je treba pravilno evidentirati tako pri društvu kot pri sponzorju…

Več o tem


Slovenski DDV pri tujcih, ki prevažajo potnike čez ozemlje Slovenije

Skladno z 48. členom Direktive sveta 2006/112/ES (DDV direktiva) se prevoz potnikov po Skupnosti obdavčuje v državi, kjer se opravlja prevoz glede na prevoženo razdaljo. Tudi nerezidenti, ki opravljajo transporte potnikov se morajo registrirati kot slovenski zavezanci za DDV. Direktiva sicer velja od leta 2006, Carinska uprava Republike Slovenije pa v letošnjem letu pospešeno vrši preglede. Kazni za pravne osebe, ki se pravočasno ne registrirajo znašajo od 1.200 do
41.000 evrov, ter od 200 do 4.100 evrov za odgovorno osebo…

Več o tem

In accordance with Article 48 of Directive 2006/112/EC (the VAT Directive) the transport of passengers is taxed in Community based on distance driven through each state. Therefore non-residents engaged in transportation of passengers are required to register as Slovenian VAT payers. Whilst the Directive is in force since 2006, the Customs Administration of the Republic of Slovenia this year accelerated inspections. Penalties for companies which are not registered in time ranging from 1,200 to 41,000 euros and from 200 to 4,100 euros for the person responsible…
(povezava na angleško stran, v povezavi s transportom)

More...

U skladu sa člankom 48 Direktive 2006/112/EZ (PDV Direktiva) prijevoz putnika po Uniji se oporezuje u zemlji gdje se obavlja prijevoz prema udaljenosti. I nerezidentni koji se bave prijevozom putnika moraju se registrirati kao obveznici za slovenski PDV. Dok je Direktiva na snazi od 2006, Carinska uprava Republike Slovenije ove godine intenzivno obavlja kontrolu. Kazne za pravne osobe koje nisu registrirane za PDV i obavljaju prijevoz putnika kroz Slovenije su u rasponu od 1.200 do 41.000 eura, a za odgovorne osobe od 200 do 4.100 eura …