Želite informativni izračun cene računovodskih storitev?

O NAS

Mihael KranjcDirektor Mihael Kranjc (miha@sasa.si)

je pri Slovenskem inštitutu za revizijo (http://www.si-revizija.si) pridobil strokovna naziva:
 • Preizkušeni davčnik  odločba št. 011-1/04-038 z dne 26.03.2004 (http://www.si-revizija.si/)
 • Preizkušeni računovodja odločba št. 051-1/05-108 z dne 25.02.2005 (http://www.si-revizija.si) in je od leta 2008 tudi  član odbora preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
 • Z odločbo številka 705-237/2005 z dne 12.09.2006 je imenovan za sodnega izvedenca ekonomske stroke za področje davkov in računovodstva. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je pridobil naziv magister poslovnih ved smeri Računovodstvo in revizija.

  Od maja leta 2008 je član odbora preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo (http://www.si-revizija.si), in od leta 2016 njegov predsednik kar pomeni, da je aktivno vključen v sprejemanje računovodskih pravil v Sloveniji, saj je med nalogami Slovenskega inštituta za revizijo tudi sprejemanje in objavljanje Slovenskih računovodskih standardov in pojasnil k njim.  Pri reviji SIR*IUS, ki jo izdaja Slovenski inštitut za revizijo je področni urednik za računovodstvo.

  Od decembra 2014 je član Komisije za Slovenske računovodske standarde.

  Od januarja 2017 je član odbora preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

  Redno pripravlja prispevke za strokovna srečanja preizkušenih davčnikov in preizkušenih računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Tam je tudi predaval o računovodskih in davčnih vidikih nedenarnega poravnavanja obveznosti ter računovodskih in davčnih vprašanjih pridobivanja evropskih sredstev za gospodarske družbe, društva in uporabnike enotnega kontnega načrta,. prevarah v računovodskih izkazih in njihovem prepoznavanju, Slovenskih računovodskih standardih... Zadnja leta pripravi tudi prispevek na konferencah preizkušenih računovodij in računovodij Slovenskega inštituta za revizijo. V zadnjem času ga o računovodskih vprašanjih večkrat vprašajo tudi novinarji Financ. Je tudi med pripravljavci strokovnih razlag, ki jih v zvezi s perečimi računovodskimi vprašanji izdaja Odbor preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo in soavtor Priporočenega enotnega kontnega načrta za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava ter invalidske organizacije.  Saša FuxSaša Fux (sasa@sasa.si)

  Je magistrica ekonomskih in poslovnih ved. V letu 2009 je magistrirala na smeri Management, organizacija in človeški viri na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V letu 2001 je zaključila dodiplomski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer računovodstvo in prejela tudi pohvalo za najboljšo študentko posameznega letnika.

  Oba zaposlena se redno udeležujeva seminarjev, konferenc in posvetovanj z aktualno tematiko iz računovodskega in davčnega področja, da bi v vsakem trenutku lahko zagotovila vrhunsko kvaliteto storitev našega servisa.


       

  ZGODOVINA IN PODROČJE DELOVANJA

  Smo podjetje s tradicijo. Ustanovljeni smo bili v letu 1990. Od takrat si prizadevamo, da ob osebnem pristopu k našim naročnikom visoko strokovno in ažurno izvajamo naše storitve in opravljamo posle za naše naročnike.

  V več kot dvajsetih letih našega delovanja smo naše storitve nudili podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim organizacijam iz naslednjih področij:
  • trgovina na drobno (z živili in z drugim, predvsem tehničnim, blagom),
  • trgovina na debelo,
  • posredništvo pri prodaji doma in v tujini,
  • gostinske storitve (restavracije, hitra prehrana, organizacija šolske prehrane…),
  • transportne storitve (doma in v tujini),
  • različne svetovalne storitve (head-hunting, svetovanje v zvezi s človeškimi viri, okoljevarstvo in čistilne naprave, razno drugo poslovno svetovanje…),
  • računalništvo (sestavljanje računalnikov in prodaja računalniške opreme, programiranje, prodaja programske opreme),
  • proizvodnja (predelava plastičnih mas, predelava mesnih proizvodov),
  • gradbeništvo (tako izvedba gradbenih storitev kot organizacija gradnje za trg),
  • upravljanje večstanovanjskih stavb,
  • založništvo (knjig, časopisov in revij),
  • zdravstvene storitve in prodaja zdravstvenih pripomočkov,
  • visokošolsko izobraževanje,
  • pomoč ostarelim in njihovo učenje in usposabljanje,
  • trgovanje z vrednostnimi papirji na tujih borzah,
  • dejavnost športnih in drugih društev in zvez društev,
  • tuje fizične osebe (veleposlaniki) kot zasebni delodajalci,
  • domače fizične osebe v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora in
  • drugo …
  Zaradi tega, ker smo tudi sami razvijali programsko opremo, ki smo jo uporabljali pri vodenju poslovnih knjig, poznamo vrednost dobrih poročil za naročnike in računovodje, to pa nam omogoča, da kvalificirano in obrazloženo posredujemo zahtevke in predloge za izboljšave programske opreme, ki jo uporabljamo, tudi če se popravki nanašajo na splošno poslovanje naših naročnikov, ne le na računovodenje.

  Od samega začetka izdajanja v letu 2002 smo bili prisotni v Katalogu računovodskih servisov z listino o usposobljenosti, saj smo med prvimi izpolnili pogoja za vpis; tako smo v letu 2001 pridobili potrdilo o usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa pri GZS in od leta 2002 redno zavarovali našo poslovno odgovornost.