Želite informativni izračun cene računovodskih storitev?

Računovodstvo – kmetje

Obveznost vodenja poslovnih knjig za kmečka gospodinjstva

Kmečka gospodinjstva, kjer povprečni skupni dohodki članov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v letih 2011 in 2012 presegajo prag 7.500 evrov dohodka, bodo morala davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljati na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov vsaj pet let.
Pri tem bodo morala glede vodenja poslovnih knjig in evidenc upoštevati določila Zakona o dohodnini, Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ZGD-1 v delu, ki se nanaša na podjetnika, splošne Slovenske računovodske standarde in predvsem Slovenski računovodski standard 39. Opozarjamo tudi na Mednarodni računovodski standard 41 – Kmetijstvo.

Kako začeti?

Do konca oktobra 2013 je bilo treba pri davčnem organu priglasiti nosilca dejavnosti v okviru kmečkega gospodinjstva.
Za začetek računovodenja je treba izdelati začetno bilanco stanja, kjer bodo izkazana vsa sredstva in obveznosti do njihovih virov, ki bodo sestavni del kmečkega gospodinjstva za katero se bodo vodile poslovne knjige.

V osmih dneh od priglasitve je treba pripraviti obračun davka od dohodkov iz dejavnosti.

Ni vseeno, kaj bo izkazano v začetni bilanci stanja. Kmečka gospodinjstva imajo praviloma nepremičnine (kmetijska in stavbna zemljišča, gozdove), kmetijsko mehanizacijo in drugo opremo, ki jo uporabljajo pri svoji dejavnosti. Posebnost kmetijske dejavnosti so biološka sredstva (nasadi, čreda) in/ali zaloge pridelkov. Podlage za vrednotenje lahko kmečka gospodinjstva pripravijo tudi sama, vendar je smiselno in priporočljivo, da zemljiško-knjižno in dejansko stanje pregleda cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec ustrezne stroke.

Kaj ponujamo?

Naše podjetje vam pri izdelavi začetne bilance stanja ponuja naslednje storitve:
  • V sodelovanju s sodnimi cenilci za kmetijstvo, gozdarstvo in gradbeništvo zberemo podatke o premoženju kmečkega gospodinjstva, za nepremičnine ugotovimo zemljiško-knjižno stanje, preverimo namensko in dejansko rabo nepremičnin, preverimo posplošeno tržno vrednost nepremičnin in tam, kjer bi prišlo do večjih odstopanj po potrebi predlagamo izdelavo individualne ocenitve. Ravno tako pomagamo pri ocenitvi ali pridobitvi vrednosti kmetijske mehanizacije in druge opreme ter bioloških sredstev. V dosedanji praksi so cenilci s katerimi sodelujemo velikokrat ugotovili, da dejanska stanja nepremičnin bistveno odstopajo od predstave lastnika in naročilo take storitve je lahko prvi korak pri odpravljanju škodljivih posledic.
  • Vodenje popisa ostalih sredstev in obveznosti, kar kmečkemu gospodinjstvu pomaga pri ugotavljanju začetnega kapitala gospodinjstva in sestavo začetne bilance stanja. Pravilna sestavitev začetne bilance stanja ima vpliv na ugotavljanje davčne osnove in posledično višino davka, ki ga bo moralo plačati kmečko gospodinjstvo.
  • Vodenje poslovnih knjig za kmečka gospodinjstva.

S pridobljenimi podatki ravnamo skrbno in odgovorno.

Ker vemo, da se slovenski kmetje za informacije v zvezi s kmetovanjem obračajo na kmetijske strokovnjake, računamo na to, da se bodo v zvezi z računovodskimi vprašanji obrnili na nas, strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodstva in s ponudbo storitev, ki omogočajo kvaliteten in varen začetek evidentiranja poslovanja kmečkega gospodinjstva.