Želite informativni izračun cene računovodskih storitev?

Vavčersko svetovanje

Vavčersko poslovno svetovanje

Trenutno ni prostih sredstev, z odobritvijo popusta pa se bomo potrudili pripraviti konkurenčno ponudbo.
 
Program ponuja subvencije za upravičene stroške svetovanja. Subvencije lahko koristijo delujoča podjetja in potencialni podjetniki in sicer:

Podjetja (srednja, majhna in mikro)
 • do 50 % neto vrednosti upravičenih stroškov svetovanja (največ do 2.000,00 EUR) in
Potencialni podjetniki
 • do 100 % vrednosti upravičenih stroškov svetovanja (največ do 1.500,00 EUR bruto) v obdobju trajanja Pogodbe o vključitvi v Program, pod pogojem, da se v roku 12 mesecev samozaposlijo oz. v samostojni dejavnosti odprejo vsaj eno novo delovno mesto.
Svetovalne storitve, ki pridejo v poštev v naši dejavnosti so na primer:
 • Vzpostavljanje in/ali preverjanje notranjih kontrol pri poslovanju;
 • Obvladovanje stroškov na podlagi ustreznih modelov spremljanja stroškov (izdelava modela kalkulacije stroškov proizvodov in pomoč pri izboru načina odpisovanja porabljenega materiala in/ali proizvodov);
 • Pomoč pri sestavi sistema nagrajevanja zaposlencev na podlagi pristojnosti in odgovornosti (opredelitev meril za določanje uspešnosti, sestava predloga nagrajevalnih lestvic);
 • Uvajanje spremljanja poslovanja preko manjšega števila ključnih kazalcev in kazalnikov;
 • Svetovanje pri nadzorovanju finančnih in/ali denarnih tokov – pomoč pri planiranju zagotavljanja plačilne sposobnosti;
 • Pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov.
Ker je težko našteti vse vrste svetovanja, ki pridejo v poštev, smo na voljo za dodatne informacije, če imate v mislih ali načrtih potrebo po določenem svetovanju, ki zgoraj ni našteto.

Upravičeni stroški za svetovanje (vse ciljne skupine), ki nima stalnega ali občasnega značaja in ki ni povezano z običajnimi tekočimi stroški podjetja so:
 • stroški svetovanja s področja poslovnih funkcij podjetja,
 • stroški svetovanja pri pripravi razvojno naravnanih programov, projektov in poslovnih načrtov,
 • Upravičeni pisni izdelki so: analize, strategije, načrti, elaborati, izdelana dokumentacija za prijave na javne razpise. V primeru svetovanja s področja človeških virov so upravičeni tudi naslednji izdelki: pripravljene pogodbe/aneksi, sklepi, interni akti s področja človeških virov (nagrajevanje, ocenjevanje, vrednotenje dela ipd.), načrt usposabljanja za zaposlene, sistemizacija v podjetju, spremembe sistemizacije, analiza človeških virov. Poročilo svetovalca ni izdelek podjetniškega svetovanja.
Neupravičeni stroški programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja so (to je tisti za katere ni mogoče uveljavljati povračila):
 • stroški pridobitve certifikatov, licenc, dovoljenj, soglasij, izjav (nepremičnine, cestni promet, varnost in zdravje pri delu in požarna varnost, HACCP, ISO standardi, CE oznaka, higienski minimum, IKT),
 • stroški iskanja in selekcije kadrov,
 • stroški svetovanja pri izvedbi postopkov registracije dejavnosti ali statusnih sprememb (prijava za vpis, vpis spremembe ali izbris iz Poslovnega registra Slovenije, izpis podatkov iz Poslovnega registra Slovenije, posredovanje davčnih podatkov ob registraciji podjetja na Davčni urad RS, prijava zaposlenega v obvezno zdravstveno zavarovanje ob registraciji podjetja (obrazec M-1), prijava otroka do 18. leta starosti v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-DČ), izdelava pogodb o ustanovitvi, statusnih spremembah, pripojitvah, razdružitvah ipd),
 • stroški svetovanja glede vlaganja prostih finančnih sredstev v vrednostne papirje,
 • stroški svetovalnih storitev, ki se uporabljajo nepretrgano ali periodično, ali pa so povezane z običajnimi obratovalnimi stroški (npr. reklame, vodenje računovodstva ipd.).
 • stroški svetovanja s področja računovodstva,
 • stroški davčnega svetovanja,
 • stroški pravnega svetovanja,
 • stroški usposabljanja za srednje velika podjetja in potencialne podjetnike.
V primeru, da vi ali kakšen od vaših partnerjev potrebuje tovrstno svetovanje, se priporočamo, seveda pa bomo rade volje posredovali tudi bolj natančne informacije, kako do sredstev. Povračila bo mogoče uveljavljati tudi kasneje, saj se razpisi redno obnavljajo.